Medezeggenschapsraad

Sinds augustus 2009 is er een definitieve MR aan onze school verbonden. De MR biedt de mogelijkheid de onderlinge communicatie en het formele overleg over alle aangelegenheden in en rond de school die van belang zijn voor directie, ouders, leerlingen en personeelsleden te versterken.
Er wordt gebruik gemaakt van artikel 29 WMS, waarin het instemmingsrecht omgezet is in adviesrecht. Het is mogelijk dat, zowel de ouders als de leerkrachten schriftelijk onderwerpen aandragen die op een MR-vergadering besproken kunnen worden.

Leden van de Medezeggenschapsraad:

Oudergeleding:
Dhr. H. Koppert (voorzitter)
Dhr. A. Slingerland

Personeelsgeleding:
Mevr. A. Neels
Mevr. S. de Geus (secretaresse)

E-mail Medezeggenschapsraad: MR@bogerman-oosterland.nl

De adressen en telefoonnummers van het medezeggenschapsraadsleden vindt u in de schoolgids, die u in het beveiligde gedeelte van deze site kunt bekijken of downloaden.