Grondslag en doelstelling van onze school

Grondslag
De grondslag van de school wordt in art. 2 van de statuten als volgt geformuleerd:
‘De vereniging heeft als grondslag, de Heilige Schrift als het onfeilbaar Woord van God, volgens de getrouwe overzetting daarvan uit de oorspronkelijke talen in de Nederlandse taal op last van de Hoog Mogende Heren Staten-Generaal en volgens het besluit van de Nationale Synode, gehouden te Dordrecht in de jaren 1618-1619, zoals daarvan belijdenis wordt gedaan in de artikelen 2 tot en met 7 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis. Daarbij onderschrijft de vereniging geheel en onvoorwaardelijk de Drie Formulieren van Enigheid, zoals deze zijn vastgesteld door voornoemde Synode.’
 

De doelstellingen van onze school zijn:

Het hoofddoel van ons onderwijs is opvoeden in de vreze des Heeren, waarvan wij belijden, dat in dezen zowel leerlingen als leerkrachten, volkomen afhankelijk zijn van de genade, die alleen de HEERE in het hart werken kan.

Dat de opvoeding op school in het verlengde dient te liggen van de thuissituatie. Wij vinden dit verwoord in ons doopformulier, waar immers gesproken wordt van te doen en te helpen onderwijzen.

De identiteit moet waar dat mogelijk is gestalte krijgen in de dagelijkse lespraktijk. Dit kan tot uitdrukking komen in de methodekeuze, maar ook de houding van de man of vrouw voor de klas in dezen vinden wij zeer belangrijk.

Ons onderwijs wenst onze kinderen zodanig te vormen, dat deze hun roeping als volwassene in de maatschappij kunnen aanvaarden, op een wijze die strekt tot Gods eer en tot zegen van de naaste.

M.b.t. de leerstof is het in onze visie zo, dat kinderen moeten woekeren met de talenten die zij van de Heere hebben ontvangen. Wij denken hierbij aan de gaven van hoofd, hart en handen. In het licht hiervan mogen prestaties geëist worden.

Alhoewel wij nog werken met het leerstofjaarklassensysteem, dat wil zeggen dat alle leerlingen bij ons op school in een bepaalde groep naar leeftijd bij elkaar zitten en dezelfde basisstof krijgen aangeboden, willen wij recht doen aan de onderlinge verschillen die er tussen kinderen zijn. Daarom kiezen we ervoor om binnen dit systeem op een flexibele wijze met de leerstof om te gaan door middel van differentiatie, zowel voor de zorgleerlingen als voor de (hoog) begaafde / talentvolle leerlingen.